Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden (“algemene voorwaarden”) is:
   • Busenco: Busenco bvba – Kasteleinsstraat 4 – 9150 Kruibeke – RPR BE0897.983.339;
   • opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Busenco een contractuele relatie heeft of zal hebben;
   • overeenkomst: iedere contractuele relatie tussen Busenco en een opdrachtgever volgens artikel 3 van de algemene voorwaarden;
   • busvervoer: het busvervoer dat het voorwerp uitmaakt van de offerte, aanbieding of overeenkomst.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Busenco aan en op overeenkomsten met opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de opdrachtgever zal zonder gevolg blijven tenzij Busenco hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat.
  3. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit duidelijk vermeld staat in de offerte of indien dit op een andere wijze schriftelijk wordt overeengekomen. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval gelden.
  4. De opdrachtgever kan ten allen tijde onderhavige algemene voorwaarden kosteloos downloaden als pdf-bestand
 2. Offerte
  1. Iedere offerte van Busenco blijft 30 dagen geldig vanaf de uitgiftedatum ervan en op voorwaarde dat er nog autocars beschikbaar zijn. Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van Busenco aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.
  2. De offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever aangeleverde informatie. Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte binden Busenco niet. Elke offerte omvat minstens de naam van de opdrachtgever, de datum, uur en de plaats van de punten van vertrek, aankomst en eventuele tussenstops, het aantal te vervoeren personen, de aard van de bagage, de prijs en betalingsmodaliteiten.
 3. Overeenkomst
  1. De aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte/de aanbieding binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de overeenkomst tot stand. Indien gewenst kunnen Busenco en de opdrachtgever deze overeenkomst in een afzonderlijk geschrift vastleggen.
  2. Busenco kan, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, vooruitbetalingen en/of betalingswaarborgen van de opdrachtgever eisen. Bij weigering kan Busenco de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn.
  3. Busenco zal haar verbintenissen ingevolge de overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de regels van de kunst die van toepassing zijn in haar sector. Indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst heeft Busenco het recht bepaalde prestaties te laten uitvoeren door derden.
 4. Prijs en betalingsvoorwaarden
  1. De prijs omvat de vaste kosten met betrekking tot het busvervoer (onder meer maar niet beperkt tot chauffeur en voertuig) zoals opgenomen in de offerte. Eventuele variabele kosten (zoals tolkosten, parking, verblijf en maaltijden van de chauffeur) die geen deel uitmaken van de offerte zullen aan de opdrachtgever gefactureerd worden of rechtstreeks door deze laatste betaald worden.
  2. De facturen van Busenco zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Eventuele klachten over de factuur en/of het busvervoer waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 5 dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Busenco kenbaar te worden gemaakt. Eigen interventies/aanpassingen van de opdrachtgever aan het busvervoer heffen elke grond tot klacht op.
  3. In geval van niet-tijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 150 euro.
  4. In geval van annulering en/of wijziging in de uurregeling minder dan 5 werkdagen voor aanvang kan Busenco de hierdoor veroorzaakte administratieve kosten aan de opdrachtgever aanrekenen met een minimum van 150 euro. Indien het busvervoer niet geannuleerd wordt zijn de volledige vaste kosten door opdrachtgever verschuldigd.
 5. Uitvoering en duur van het busvervoer
  1. In gezamenlijk overleg kan de datum van uitvoering, mits tijdige en schriftelijke kennisgeving, verplaatst worden.
  2. De in de overeenkomst/de offerte opgenomen duur van het busvervoer is slechts richtinggevend. Overschrijding van de vooropgestelde duur door Busenco zal in geen geval aanleiding geven tot annulering van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding, van welke aard ook. De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige uitvoering door Busenco mogelijk te maken, onder meer door zich aan de gemaakte afspraken/uren te houden.
  3. Bij de uitvoering van de overeenkomst/de offerte zal ten allen tijde de regelgeving omtrent Rijtijden in het wegvervoer (Verordening (EG) nr. 561/2006) gevolgd worden. Deze regelgeving geeft voorschriften voor de rijtijden, onderbrekingen en rusttijden voor bestuurders van vrachtwagens en bussen aan om de arbeidsomstandigheden en de verkeersveiligheid te verbeteren.
 6. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
  1. Busenco en de opdrachtgever zullen geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever en/of passagiers en/of Busenco aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke of contractuele plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst/de offerte verstrekt is aan de opdrachtgever of aan Busenco.
  2. De opdrachtgever zal Busenco vergoeden voor elk verlies of elke schade die Busenco zou kunnen oplopen ten gevolge van de niet-naleving door de opdrachtgever van de verbintenissen in dit artikel 6. De vertrouwelijkheidverbintenis van de opdrachtgever blijft voortbestaan voor een periode van drie jaar na afloop of beëindiging van de overeenkomst.
  3. Busenco zal persoonsgegevens betreffende de opdrachtgever en/of passagiers van het busvervoer verzamelen conform het Privacybeleid van Busenco. Indien u niet over een internetconnectie beschikt, kan u op verzoek een papieren versie van dit Privacybeleid verkrijgen.
  4. Busenco neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de door de opdrachtgever en/of passagiers meegedeelde gegevens te waarborgen. De opdrachtgever erkent dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de opdrachtgever en/of passagiers zouden lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Busenco kan verhaald worden.
  5. De opdrachtgever en/of passagiers hebben ten allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens conform artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  6. De opdrachtgever en/of passagiers hebben het recht hun toestemming te allen tijde in te trekken conform artikel 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 7. Duur en beëndiging – Annulering – Wijziging
  1. Enkel schriftelijke annuleringen worden aanvaard. De overeenkomst dient minstens 5 werkdagen voor aanvang geannuleerd te worden. Bij latere annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever zal Busenco (i) minimum 100% van de overeengekomen prijs aanrekenen bij annulering op de dag zelf, (ii) minimum 50% van de overeengekomen prijs aanrekenen bij annulering op de werkdag voordien en (iii) minimum 25% van de overeengekomen prijs aanrekenen bij annulering tussen de 4e en 2e werkdag voor aanvang. Zaterdag en zondag, alsook feestdagen, worden niet als werkdagen beschouwd. Ook de door Busenco reeds gemaakte kosten in het kader van de overeenkomst zullen bij laattijdige annulering door de opdrachtgever betaald worden.
  2. Indien de opdrachtgever een wijziging in de overeengekomen uurregeling (vertrekuren / aankomsturen) doorgeeft minder dan 5 werkdagen voor aanvang, schriftelijk of mondeling, kan Busenco dit als een annulering behandelen indien het vooropgestelde transport hierdoor onmogelijk wordt, en/of de hierdoor veroorzaakte (bijkomende) kosten aan de opdrachtgever aanrekenen.
  3. Busenco kan een overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk beëindigen, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, in volgende gevallen: (i) de opdrachtgever houdt zich niet / onvolledig aan de met Busenco gesloten overeenkomst, (ii) ten aanzien van de opdrachtgever wordt het faillissement aangevraagd of uitgesproken, (iii) de opdrachtgever heeft een gerechtelijk akkoord aangevraagd en/of de opdrachtgever is het vrij beheer over zijn vermogen verloren, (iv) de opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden en (v) de opdrachtgever reageert niet op correspondentie van Busenco.
  4. In geval van ontbinding behoudt Busenco zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Busenco heeft geleden en worden alle vorderingen van Busenco op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van de passagiers op het in de offerte/de overeenkomst voorziene vertrekuur. Indien de passagiers niet tijdig aanwezig zijn kan Busenco de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst noch enig recht op schadevergoeding.
  2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de naleving door de passagiers van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, zijnde de naleving van geldende veiligheidsvoorschriften en regels van wellevendheid. Zo is het onder andere verboden in het voertuig te spuwen, het te bevuilen, er voedselresten of andere afval in achter te laten, het materiaal te beschadigen, in het voertuig plaats te nemen of de toegangscontrole door te lopen zonder in het bezit te zijn of zich te voorzien van een geldig vervoerbewijs.
  3. Indien de handelingen van één of meerdere passagiers een gevaar vormen voor de veiligheid van de andere passagiers of indien schade aan de voertuigen wordt berokkend, kan de chauffeur, onder het gezag van Busenco, de rit onmiddellijk onderbreken voor een duur die hij noodzakelijk acht en eventueel terugkeren naar de vertrekplaats
  4. De passagiers moeten in het bezit zijn van de noodzakelijke identiteitsdocumenten in functie van hun nationaliteit en van de reisbestemming. Busenco kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen vertragingen of voor de verstoringen in het verloop van het vervoer veroorzaakt door de afwezigheid van de noodzakelijke bovenvermelde identiteitsdocumenten.
  5. Bij niet-naleving van onderhavig artikel 8 zal Busenco de door haar geleden schade aan de opdrachtgever aanrekenen. Bij abnormale bevuiling zullen aldus zowel de reinigingskosten als de reinigingsproducten door de opdrachtgever betaald worden. Bij bestelling voor rekening van een derde, is de opdrachtgever hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle schade berokkend aan het voertuig door de passagier(s).
 9. Aansprakelijkheid van Busenco
  1. De aansprakelijkheid van Busenco wordt o.a. geregeld door (i) de Verordening (EU) Nr. 181/2011 van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, (ii) de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, en (iii) het wetboek van Economisch recht, meer bepaald de artikelen X.41 tot en met X.61 betreffende de Vervoersovereenkomst.
   De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Busenco is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de (aansprakelijkheids)verzekering die door Busenco werd afgesloten, en mits verrekening van de geldende vrijstelling. Informatie over de (aansprakelijkheids)verzekering wordt op verzoek toegezonden.
  2. Busenco kan de chauffeur, op eigen initiatief, pauzes laten nemen om navolging te geven aan de regelgeving omtrent Rijtijden in het wegvervoer.
  3. Busenco kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van een gedeeltelijke of volledige tekortkoming aan haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht. De opdrachtgever dient de afgesproken prijs te betalen (desgevallend verminderd o.b.v. niet-uitgevoerde prestaties) en kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Onder “overmacht” dient in dit artikel 9.3 begrepen te worden: iedere niet te voorziene, onvermijdelijke gebeurtenis die buiten de wil van Busenco om plaatsvindt, die optreedt na de inwerkingtreding van de overeenkomst/offerte en die de gedeeltelijke of gehele vervulling van de verplichtingen van Busenco onder de overeenkomst verhindert. Zo kan bij bepaalde omstandigheden (o.a. onvoorzienbare technische problemen, stakingen, slechte weersomstandigheden, verkeersongevallen en files) de duur van het busvervoer uitlopen waardoor andere afspraken geen doorgang kunnen vinden.
 10. (Hand)bagage – Vervoerde goederen
  1. Busenco is aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal van de bagages, gedeponeerd in de kofferruimte van het voertuig. Volgende bagages, zelfs indien aanwezig in de kofferruimte, zullen echter nooit door Busenco vergoed worden: waardepapieren, munten, juwelen, verzamelingen, draagbare Pc’s en GSM toestellen. Voor foto- en filmtoestellen is het verzekerd bedrag sowieso beperkt tot 750 euro per toestel.
  2. Busenco is aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal van de vervoerde goederen in de aanhangwagen (o.a. muziekinstrumenten, fietsen, rolstoelen, ski’s,…) op voorwaarde dat deze afdoend verpakt zijn. Voor muziekinstrumenten is een harde koffer verplicht. Volgende bagages, zelfs indien aanwezig in de aanhangwagen, zullen echter nooit door Busenco vergoed worden: edele metalen, kleinoden, echte of cultuurparels, edelstenen, juwelen, waardepapieren, kunstvoorwerpen, antiquiteiten of verzamelingen en levende dieren en planten.
   In geval van diefstal van fietsen uit de aanhangwagen, of bij kleine lakbeschadigingen aan fietsen (krassen) draagt Busenco geen enkele aansprakelijkheid.
  3. Busenco is niet aansprakelijkheid in geval van schade, verlies of diefstal van handbagages. Deze blijven onderworpen aan de volledige verantwoordelijkheid van de passagier/opdrachtgever.
  4. In geval van verloren, gestolen of beschadigde bagages, is de opdrachtgever/passagier ertoe gehouden, op straffe van verval van zijn vergoedingsrecht, zijn klacht te formuleren, per aangetekende brief, aan Busenco, ten laatste binnen de 15 kalenderdagen na de datum van aankomst of van terugkomst. Klachten geven geen aanleiding tot opschorting van enige betalingsverplichting.
  5. De chauffeur behoudt zich het recht voor, onder gezag van Busenco, de bagages te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de offerte/overeenkomst, alsook die gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer.
 11. Reconversie
  1. Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de algemene voorwaarden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  1. De algemene voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.
  2. Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent of Oost-Vlaanderen.

Laatste aanpassing op